Primăria Bicaz – Anunț concesiune imobile-terenuri

0
 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Oraşul Bicaz, str. Barajului, nr. 4, județul Neamṭ, cod fiscal: 2614392, telefon: 0233/254.310, interior 107, fax: 0233/254.530, e-mail: [email protected], e-mail persoană de contact: [email protected]
 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii:
  Imobil-teren, în suprafaţă de 24 m.p., situat înîn suprafaṭă de 24 m.p., situat în intravilan Bicaz, str. Inginer Gilbert Adalbert, parcela 22, oraṣ Bicaz, jud. Neamṭ, N.C. 54183, cu destinaṭia „GARAJ AUTO”.
  Imobil-teren, în suprafaţă de 58 m.p., este situat în intravilan Dodeni, str. Păltiniş, Bloc MAI,oraṣ Bicaz, jud. Neamṭ. N.C. 50896, cu destinaṭia „GARAJ AUTO”.
  Bunurile care urmează să fie concesionate aparṭin domeniului privat al Oraṣului Bicaz
  Licitaṭia se organizează în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 24 din 29.02.2024, H.C.L. nr. 40 din 28.03.2024 ṣi O.U.G. 57/2019.
 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă de la sediul Oraşului Bicaz.
  3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrarea Domeniului Public ṣi Privat, strada Barajului, nr. 4, oraşul Bicaz, județul Neamṭ.
  3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: Contravaloarea documentației de atribuire este de 30 lei, se achită la casierie, sau în contul RO66TREZ4945006XXX000058, la Trezoreria Oraşului Bicaz, C.I.F. 2614392.
  3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15/07/2024, ora 16.00.
 4. Informaţii privind ofertele: conform caietului de sarcini.
  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 24.07.2024, ora 10.00.
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Oraṣului Bicaz, strada Barajului, nr. 4, județul Neamṭ.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare – original și copie
 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 24.07.2024, ora 14.00, Sala de şedinṭe de la parterul bl. A.N.L., str. Piatra Corbului, bl. 13, Bicaz.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamṭ, Piatra Neamṭ, B-dul Decebal, nr. 5, telefon: 0233/212717, fax: 0233/232363, e-mail: [email protected]
 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 27/06/2024

PRIMAR,
SĂLĂGEAN NICOLAE

COMPARTIMENT A.D.P.P., NEMŢEANU ALBERTINA-ELENA

telegram ziar piatra neamt
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate