Primăria Bicaz – Anunț închiriere terenuri/spațiu

0
 1. Informaţii generale privind proprietarul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Oraşul Bicaz, str. Barajului, nr. 4, județul Neamṭ, cod fiscal: 2614392, telefon: 0233/254.310, interior 107, fax: 0233/254.530, e mail: [email protected] , e-mail persoană de contact: [email protected]
 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate:
  Imobil -teren, în suprafaṭă de 4 m.p., este situat în intravilan loc. Bicaz, str. Piatra Corbului, pct. “Piaṭa Agroalimentară”, oraş Bicaz, jud. Neamţ, N.C. 51232, cu destinaṭia „CHIOSC -CONSTRUCTIE PROVIZORIE”.
  Imobi-teren, în suprafaṭă de 22 m.p., este situat în intravilan loc. Bicaz, str. Pieţei, pct. “Piaṭa Agroalimentară”, oraş Bicaz, jud. Neamţ, cu destinaṭia „SPAṬIU COMERCIAL-CONSTRUCŢIE PROVIZORIE”.
  Imobil- spatiu, în suprafaṭă de 48 m.p., este situat în intravilan loc. Bicaz, oraş Bicaz, jud. Neamţ, cu destinaṭia „CONTAINER TIP COMERCIAL-CONSTRUCŢIE PROVIZORIE”
  Bunurile care urmează să fie închiriate aparṭin domeniului public al Oraṣului Bicaz Închirierea se face conform H.C.L. nr. 58 din 25.04.2024, H.C.L. nr. 74 din 30.05.2024, H.C.L. nr. 75 din 30.05.2024 ṣi O.U.G. 57/2019.
 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul Oraşul Bicaz.
  3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat, strada Barajului, nr. 4, județul Neamṭ.
  3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul Contravaloarea documentației de atribuire este de 30 lei, se achită la casierie, sau în contul RO66TREZ4945006XXX000058, la Trezoreria Oraşului Bicaz, C.I.F. 2614392.
  3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 15/07/2024, ora 16,00
 4. Informaţii privind ofertele: conform caietului de sarcini
  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 24.07.2024, ora 10.00.
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Oraṣului Bicaz, strada Barajului, nr. 4, județul Neamṭ.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplar – original și copie

 1. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor: 24.07.2024, ora 14.00, Sala de şedinṭe de la parterul bl. A.N.L., str. Piatra Corbului, bl. 13, oraşul Bicaz, județul Neamṭ
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecătoria Bicaz, strada Republicii, nr. 21, Bicaz, 615100, telefon: 0233 254 199, 0233253299, fax: 0233/253299, e-mail: [email protected]
 3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 27/06/2024.

PRIMAR,
SĂLĂGEAN NICOLAE

COMPARTIMENT A.D.P.P., NEMŢEANU ALBERTINA-ELENA

telegram ziar piatra neamt
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate