Primăria Orașului Bicaz – Anunț concesiune

0
 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Oraşul Bicaz, str. Barajului, nr. 4, județul Neamṭ, cod fiscal: 2614392, telefon: 0233/254.310, interior 107, fax: 0233/254.530, e-mail: primariabicaz@yahoo.com, e-mail persoană de contact:
  albertinanemteanu@primariabicaz.ro
 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii:
  Spaṭiu, în suprafaţă totală de 41,09 m.p., situat în intravilan Dodeni, str. Barajului,
  nr. 31A, oraş Bicaz, cu destinaṭia: „AMBULATORIU DE SPECIALITATE”, N.C.
  632/1/0/7, N.C. 632/1/0/8, N.C. 632/1/0/15, bun proprietate publică a oraṣului.
  Concesionarea se face conform H.C.L. nr. 70 din 29.07.2021, ṣi art. 302-331 din
  O.U.G. 57/2019.
 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini. 3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul Primăriei Oraşului Bicaz.
  3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrarea Domeniului Public ṣi Privat, strada Barajului, nr. 4, oraşul Bicaz, județul Neamṭ. 3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: Contravaloarea documentației de atribuire este de 30 lei, se achită la casierie, sau în contul RO66TREZ4945006XXX000058.
  3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29/11/2021, ora 16.00.
 4. Informaţii privind ofertele: conform caietului de sarcini.
  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 09.12.2021, ora 16.00.
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Oraṣului Bicaz, strada
  Barajului, nr. 4, județul Neamṭ.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar – original și copie
 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 10.12.2021, ora 13.00, Sala de şedinṭe a Casei de Cultură Bicaz, str. Barajului, nr. 29, loc. Bicaz, județul Neamṭ.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Neamṭ, Piatra Neamṭ, B-dul Decebal, nr. 5, telefon: 0233/212717, fax: 0233/232363, e-mail: tr-neamt@just.ro
 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 16/11/2021

PRIMAR, COMPARTIMENT A.D.P.P.,
SĂLĂGEAN NICOLAE NEMŢEANU ALBERTINA-ELENA

SECRETAR GENERAL,
CIBI MARIA IRINA

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy