Selecție proiect INTESPO: concurs pentru ocuparea a 37 posturi de asistent social

0

Ministerul Muncii și Justiției Sociale organizează concurs în vederea ocupării a 37 posturi de asistent social, în afara organigramei Ministerului Muncii și Justiției Sociale, (33 de posturi în județele Botoșani, Iași, Vaslui, Buzău, Galați, Tulcea, Brăila, Constanța, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Argeș, Dâmbovița, Teleorman, Ilfov, Olt, Dolj, Gorj, Caraș-Severin, Arad, Hunedoara, Timiș, Bihor, Alba, Maramureș, Satu-Mare, Bistrița-Năsăud, Alba, Sibiu, Cluj, Harghita, Covasna, Brașov, 3 posturi în cadrul Echipei Locale de Intervenție din sectoarele 1, 3, 6 ale Municipiului București și 1 post în cadrul Municipiului București) din cadrul Direcției Generale Planificare Bugetară și Management Financiar – Unitatea de Implementare a proiectului „INTESPO – Înregistrarea Tinerilor în Evidențele Serviciului Public de Ocupare, contract de finanțare POCU/2/3/113589, astfel:
în data de 1 noiembrie 2018, ora 10.00 – proba scrisă
în data de 7 noiembrie 2018, ora 10.00 – interviul.
Proba scrisă se va desfășura în locația din B-dul Magheru nr.31, sector 1 București, iar interviul la sediul ministerului din Str. Dem. I. Dobrescu nr. 2-4 sector 1 București.

Condițiile generale și specifice de participare
Condiţiile generale:
La concurs pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile generale prevăzute de art.3 din Hotărârea Guvernului nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului -cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice:
1. Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în asistență socială;
2. Vechime minimă în specialitatea studiilor – minim 1 an; Str.Dem.I.Dobrescu, nr.2-4, Sector 1, București
Tel.: +4 021 315 8556 www.mmuncii.gov.ro
3. Înscriere în Colegiul Asistenților Sociali sau declarație pe proprie răspundere că până la semnarea contractului individual de muncă va prezenta înregistrarea sa în CAS/în caz contrar concursul/examenul este declarat nul.

 Responsabilități specifice asistentului social:
– Identifică tinerii Neets ce fac obiectul activităților proiectului;
– Identifică și evaluează problemele socioumane atât ale tânărului Neets cât și a familiei acestuia în scopul de a facilita incluziunea socială;
– Participă si se implica in planificarea intervențiilor lunare;
– Sensibilizează și informează stakeholderii din cadrul rețelei de sprijin cu privire la problematica socială a tinerilor Neets;
– Stabilește modalitățile concrete de acces la prestații și servicii specializate de asistență socială pe baza evaluării nevoilor;
– Întocmește Ancheta socială a tinerilor Neets identificați în cadrul proiectului;
– Colaborează cu membrii echipei de intervenție locală;
– Întocmeşte raportul de activitate lunar și fișa de pontaj în concordanţă cu activităţile desfăşurate şi planificate în graficul GANTT pentru proiect.

Bibliografia
1. Legea nr.53/2003, Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
2. Legea asistenței sociale nr.292/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare;
3. Legea nr.477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
4. Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea nr.466/04.11.2004 privind statutul asistentului social, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
6. Hotărârea Guvernului nr. 24/2015 pentru aprobarea Strategiei naţionale în domeniul politicii de tineret pentru perioada 2015-2020.

Actele necesare pentru înscrierea la concurs:
Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:
a) formularul de înscriere la concurs;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;

h) declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
i) dovada înscrierii în Colegiul Asistenților Sociali sau declarație pe proprie răspundere că până la semnarea contractului individual de muncă va prezenta înregistrarea sa în CAS/în caz contrar concursul/examenul este declarat nul.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.
În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

În cazul documentului prevăzut la lit.e) candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Formularul de înscriere se pune la dispoziţie candidaţilor prin secretarul comisiei de concurs sau se poate descărca de pe site-ul ministerului la secțiunea organizare/concursuri.

În vederea participării la concurs, candidaţii depun dosarul de concurs în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării/afişării anunţului (în perioada 9 octombrie – 22 octombrie 2018, după următorul program: de luni până joi între orele 08.30 – 16.00 şi vineri între orele 08.30 – 13.30.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune personal sau prin mandatar, cu procură autentificată, la sediul Ministerului Muncii și Justiției Sociale din Str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4, Sector 1 București – Direcția Resurse Umane, etaj 3, telefon 021/315.72.26 sau la adresa de e-mail: concurs.intespo@mmuncii.gov.ro.

Recomandări privind transmiterea dosarului de concurs prin serviciul electronic:
 volumul total al documentelor atașate dosarului de concurs să nu depășească 15 MB;
 vor fi utilizate adrese de e-mail la expeditor care nu sunt generate automat de aplicaţii sau site-uri web (cum ar fi cele generate de site-urile web de transfer fişiere în care se anunţă link-urile de descărcare a fişierelor);
 nu se vor transmite ataşamente cu extensiile .exe, .com sau .lnk;
 nu se vor transmite ataşamente parolate;
 obligatoriu în subiectul mesajului se vor scrie:
– numele persoanei participante (ex.ION ION);
– numele județului, sectorul sau echipa locală pentru care concurează (ex.IASI, sector 1 sau echipa locală);
 în subiectul sau corpul mesajelor să nu fie link-uri către site-uri web;
 documentele transmise prin transfer de fişiere online nu vor fi descărcate.

Modalitatea de desfășurare a concursului
Concursul se desfăşoară în trei etape succesive după cum urmează:
a) depunerea dosarelor de înscriere la concurs de către candidați, în perioada 9 octombrie – 22 octombrie 2018;
b) selecţia dosarelor de înscriere, pe baza îndeplinirii condiţiilor generale şi specifice de participare la concurs, se va realiza în perioada 23 – 24 octombrie 2018, astfel încât la data de  Str.Dem.I.Dobrescu, nr.2-4, Sector 1, București Tel.: +4 021 315 8556 www.mmuncii.gov.ro 25 octombrie 2018 se va afişa rezultatul acesteia la sediul și pe site-ul ministerului, folosind sintagma ,,admis” sau ,,respins”, însoţită de motivul respingerii dosarului, după caz;
 Contestaţiile cu privire la rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere se depun în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la data și ora afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, la secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
 Comisia de soluţionare a contestaţiilor va afişa rezultatul final în termen de maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
c) proba scrisă va avea loc în data de 1 noiembrie 2018, ora 10.00;
 La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi “admis” la rezultatul final al selecţiei dosarelor;
 Rezultatul probei ,,scrisă” va fi afişat la sediul și pe site-ul ministerului, în data de 2 noiembrie 2018, cu precizarea punctajului obţinut şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”;

d) interviul va avea loc în data de 7 noiembrie 2018, ora 10.00;
La această probă vor participa doar candidaţii care au fost declaraţi “admis” la rezultatul final de la proba ,,scrisă”;
Sunt declaraţi admişi la proba ,,scrisă” şi la ,,interviu” candidaţii care au obţinut minimum 50 de puncte, din maximum 100 de puncte.
Rezultatele probelor de concurs vor fi afişate la sediul și pe site-ul Ministerului Muncii şi Justiției Sociale, cu precizarea punctajului şi a sintagmei ,,admis” sau ,,respins”, precum şi ora la care se
afişează.
După afişarea rezultatelor obţinute la proba ,,scrisă” şi ,,interviu”, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în termen de cel mult o zi lucrătoare (24 de ore) de la data și ora afişării rezultatului probei scrise ori a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
Contestaţiile se depun prin secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor, Direcţia Resurse Umane din cadrul Ministerului Muncii şi Justiției Sociale.
Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse atât la proba ,,scrisă” cât şi la ,,interviu” se face prin afișarea la sediul și pe site-ul Ministerului Muncii şi Justiției Sociale, în maximum o zi lucrătoare (24 de ore) de la data expirării termenului de contestaţie.
În cazul în care nu sunt depuse contestaţii la proba ,,scrisă”, data şi ora programării susţinerii ,,interviului” pot fi modificate, la solicitarea candidaţilor consemnată în scris şi cu acordul comisiei de concurs.
Comunicarea rezultatelor finale se face în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data susţinerii ultimei probe.
Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor obţinute la proba scrisă şi interviu.

Se consideră ,,admis” la concurs, candidatul care a obţinut cel mai mare punctaj dintre candidaţii care au concurat pentru acelaşi post, cu condiţia ca aceştia să fi obţinut punctajul minim necesar.
La punctaje egale are prioritate candidatul care a obţinut punctajul cel mai mare la proba scrisă, iar dacă egalitatea se menţine, candidaţii aflaţi în această situaţie vor fi invitaţi la un nou interviu în urma căruia comisia de concurs va decide asupra candidatului câştigător.
Candidatul nemulţumit de modul de soluţionare a contestaţiei se poate adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.

Post-ul Selecție proiect INTESPO: concurs pentru ocuparea a 37 posturi de asistent social apare prima dată în Ziar Harghita.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More