Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc caută să angajeze manager

0 10

Manager spital
Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc
Angajator: Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc
Tip angajator: Instituții locale
Categoria postului: Funcție contractuală
Județ: Harghita (vezi pe hartă)
Tipul postului: Permanent
Nivelul postului: Funcții de conducere
Termen expirare: 20 zile
25 iulie 2018

Consiliul de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, în conformitate cu OMS. nr. 1520/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii și potrivit prevederilor Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică din spitalele publice din reţeaua proprie a Consiliului Judeţean Harghita, aprobat prin Dispoziția Președintelui Consiliului Judeţean Harghita nr.386 /2018, organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de manager – persoană fizică la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc.

Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2, Jud. Harghita, în Biblioteca spitalului.

Perioada de desfășurare a concursului: de la data publicării anunțului până la 4.10.2018.

Concursul se desfăşoară în două etape, după cum urmează:

a) etapa de verificare a îndeplinirii de către candidaţi a condiţiilor stabilite în anunţul de concurs, etapă eliminatorie;
b) etapa de susţinere publică şi de evaluare a proiectului de management, care se va desfășura în sala la Bibliotecii Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, și va avea loc în data de 09.2018, orele 12 00.

La concurs au acces persoane fizice care întrunesc cumulativ următoarele condiţii:

a) cunosc limba română, scris şi vorbit;
b) sunt absolvenţi ai unei instituţii de învăţământ superior medical, economico-financiar sau juridic;
c) sunt absolvenţi ai unor cursuri de perfecţionare în management sau management sanitar, agreate de Ministerul Sănătăţii şi stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, ori sunt absolvenţi ai unui masterat sau doctorat în management sanitar, economic ori administrativ organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
d) au cel puţin 2 ani vechime în posturi prevăzute cu studii universitare de lungă durată, conform legii;
e) nu au fost condamnate pentru săvârşirea unei infracţiuni comise cu intenţie, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
f) sunt apte din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic);
g) nu au împlinit vârsta standard de pensionare, conform legii.
h) nu sunt membrii Consiliului de Administraţie al Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc.
Dosarele de înscriere se depun în plicuri sigilate, în perioada de la data publicării anunțului până la 10.09.2018, în zilele lucrătoare, luni – vineri, între orele 8,00 – 14,00, la registratura Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, printr-o adresă/scrisoare de intenție, destinată spitalului și în atenția președintelui Comisiei de concurs. Adresa/scrisoarea de intenție se va înregistra la sediul/registratura spitalului.

Vă rugăm să specificați pe plicul sigilat următoarele „Dosar de înscriere solicitat în cadrul concursului de ocupare a funcţiei de manager – persoană fizică la Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc. Plicul va fi desfăcut în plenul Comisiei de concurs, de către secretar, care va încheia un proces-verbal cu această ocazie.”

Dosarul de înscriere trebuie să conţină în principal următoarele documente:

a) cererea de înscriere la concurs în care candidatul menţionează funcţia pentru care doreşte să candideze;
b) copia certificată pentru conformitate a actului de identitate, aflat în termen de valabilitate;
c) copia certificată pentru conformitate a diplomei de licenţă sau echivalente;
d) copia certificată pentru conformitate a documentelor care atestă absolvirea cursurilor de perfecţionare în management sau management sanitar prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. c) al Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc din reţeaua proprie a Consiliului Judeţean Harghita, ori a diplomei de masterat sau doctorat în management sanitar, economic sau administrativ, organizat într-o instituţie de învăţământ superior acreditată, potrivit legii;
e) curriculum vitae;
f) adeverinţa care atestă vechimea în posturi cu studii universitare de lungă durată sau copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă;
g) cazierul judiciar sau declaraţia candidatului prin care acesta îşi exprimă consimţământul pentru obţinerea extrasului de pe cazierul judiciar de către comisia de concurs conform Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
h) adeverinţa din care rezultă că este apt medical, fizic și neuropsihic;
i) declaraţia pe propria răspundere privind necolaborarea cu Securitatea înainte de anul 1989;
j) copie certificată pentru conformitate a actelor (certificat de căsătorie etc.) prin care candidatul şi-a schimbat numele, după caz;
k) proiectul de management realizat de candidat;
l) declaraţie pe propria răspundere a candidatului că proiectul de management este conceput şi realizat integral de către candidat;
m) declaraţie pe propria răspundere că în ultimii 3 ani nu a fost constatată de către instituţia competentă existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate cu privire la candidat;
n) declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea cu originalul a copiilor de pe documentele depuse la dosarul de înscriere.

Tema proiectului de management este: Criterii minime obligatorii pentru clasificarea spitalului în categoria II, etapele necesare, adaptată la problemele Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc.

Toate documentele personale trebuie să fie semnate pe fiecare pagină scrisă de către candidaţi, inclusiv Proiectul de management.

Bibliografia, Regulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager persoană fizică al Spitalului Județean de Urgență Miercurea-Ciuc din reţeaua proprie a Consiliului Judeţean Harghita şi tema, respectiv structura pentru proiectul de management sunt publicate pe portalul posturi.gov.ro, pe pagina de internet a Ministerului Sănătăţii, la secţiunea ”concursuri manageri”, pe site-ul spitalului www.spitalmciuc.ro, pe site-ul Consiliului Judeţean Harghita www.judetulharghita.ro și sunt afișate la sediul spitalului.

Candidaţii interesaţi vor putea efectua o vizită în cadrul spitalului, în data de 21.08.2018, orele 12 00, sub îndrumarea directorului medical al spitalului pentru a se informa cu privire la problemele de la faţa locului.

La susţinerea proiectului de management poate participa mass-media, precum şi orice persoană care şi-a manifestat intenţia de a participa prin transmiterea unui e-mail la adresa: antalrenata@judetulharghita.ro și zondaerika@judetulharghita.ro, şi eventuale întrebări adresate candidaţilor în legătură cu proiectul de management, până la data de 24.09.2018, orele 12 00, cu precizarea numelui şi prenumelui persoanei interesate, iar intenţia de participare va fi confirmată de comisia de concurs cu cel puţin 24 de ore înainte de data susţinerii publice a proiectului de management. Confirmarea de participare se va efectua în ordinea cronologică a solicitărilor, în termen de maximum 24 de ore de la data primirii solicitării de participare.

Relații suplimentare se pot obține la telefon: 0266 207 700, interior 1206, 0744 600 572.

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More