Terenuri disponibile pentru închiriere în Orașul Bicaz

0
  1. Informaţii generale privind proprietarul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Oraşul Bicaz, str. Barajului, nr. 4, județul Neamṭ, cod fiscal: 2614392, telefon: 0233/254.310, interior 107, fax: 0233/254.530, e-mail: primariabicaz@yahoo.com, e-mail persoană de contact: albertinanemteanu@primariabicaz.ro
  1. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate:

Teren, în suprafaţă de 180 m.p., situat în intravilan Capşa, str. Bistriţei, oraş Bicaz, cu destinaṭia: „AMENAJARE GRADINĂ”.

Teren, în suprafaţă de 132 m.p., situat în intravilan Bicaz, str. Dimitrie Leonida, oraş Bicaz, cu destinaṭia: „AMENAJARE GRĂDINĂ”.

Teren, în suprafaţă de 103 m.p., situat în intravilan Bicaz, Aleea Teilor, pct. “Lângă Bl. 20”, oraş Bicaz, cu destinaṭia: „AMENAJARE SPAṬIU VERDE ṢI GRĂDINĂ”.

Teren, în suprafaţă de 1.373 m.p., situat în extravilan Oraṣ Bicaz, pct. “Podiceni”, oraş Bicaz, cu destinaṭia: „AMENAJARE PARCARE”.

Bunurile care urmează sa fie închiriate, conform H.C.L. nr. 37 din 22.04.2021, H.C.L. nr. 54 din 24.06.2021, H.C.L. nr. 55 din 24.06.2021, H.C.L. nr. 56 din 24.06.2021 ṣi art. 332-345 din O.U.G. 57/2019., aparṭin domeniului privat al Oraṣului Bicaz.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul Primăriei Oraşul Bicaz.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat, strada Barajului, nr. 4, județul Neamṭ.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul Contravaloarea documentației de atribuire este de 30 lei, se achită la casierie, sau în contul RO66TREZ4945006XXX000058.

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 16/08/2021, ora 16.00.

  1. Informaţii privind ofertele: conform caietului de sarcini

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 24.08.2021, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Primăriei Oraṣului Bicaz, strada Barajului, nr. 4, județul Neamṭ.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar – original și copie

  1. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor: 24.08.2021, ora 13.00, Sala de şedinṭe a Casei de Cultură Bicaz, str. Barajului, nr. 29, loc. Bicaz județul Neamṭ.
  1. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecătoria Bicaz, strada Republicii, nr. 21, Bicaz, 615100, telefon: 0233 254 199, 0233253299, fax: 0233/253299, e-mail: jud-bicaz@just.ro
  1. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 26/07/2021.

PRIMAR,                                                                              COMPARTIMENT A.D.P.P.,

SĂLĂGEAN NICOLAE                                        NEMŢEANU ALBERTINA-ELENA

 SECRETAR GENERAL,

CIBI MARIA IRINA

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy