Anunț închiriere teren – Primăria Bicaz, Neamț

0
 1. Informaţii generale privind proprietarul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
  numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Oraşul Bicaz, str.
  Barajului, nr. 4, județul Neamṭ, cod fiscal: 2614392, telefon: 0233/254.310, interior 107,
  fax: 0233/254.530, e-mail: [email protected] , e-mail persoană de contact:
  [email protected]
 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea
  bunurilor care urmează să fie închiriate:
  Teren, în suprafaţă de 132 m.p., situat în intravilan Bicaz, str. Dimitrie Leonida,
  oraş Bicaz, N.C. 53339, cu destinaṭia: „AMPLASARE REZERVOR DE
  COMBUSTIBIL”.
  Bunul care urmează sa fie închiriat, conform H.C.L. nr. 98 din 25.08.2022 ṣi art.
  332-345 din O.U.G. 57/2019., aparṭine domeniului privat al Oraṣului Bicaz.
 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
  exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă de la sediul Oraşului Bicaz.
  3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului, de la care se
  poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrarea
  Domeniului Public şi Privat, strada Barajului, nr. 4, județul Neamṭ.
  3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul
  Contravaloarea documentației de atribuire este de 30 lei, se achită la casierie, sau în
  contul RO66TREZ4945006XXX000058, la Trezoreria Oraşului Bicaz, C.I.F. 2614392.
  3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 19/09/2022, ora 16.00.
 4. Informaţii privind ofertele: conform caietului de sarcini
  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.09.2022, ora 10.00.
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Oraṣului Bicaz, strada Barajului,
  nr. 4, județul Neamṭ.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar – original și
  copie
 5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor: 27.09.2022,
  ora 13.00, Sala de şedinṭe de la parterul bl. A.N.L., str. Piatra Corbului, bl. 13, Bicaz.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
  competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
  Judecătoria Bicaz, strada Republicii, nr. 21, Bicaz, 615100, telefon: 0233 254 199,
  0233253299, fax: 0233/253299, e-mail: [email protected]
 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
  publicării: 02/09/2022

PRIMAR,
SĂLĂGEAN NICOLAE

COMPARTIMENT A.D.P.P.,

NEMŢEANU ALBERTINA-ELENA

telegram ziar piatra neamt
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate