Prevenirea incendiilor în unitățile de învățământ

0

Începutul de an școlar constituie bucuria revederii profesorilor, elevilor și părinților. În vederea prevenirii incendiilor în unitățile de învățământ pompierii militari ieșeni recomandă respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire pe timpul producerii unei situaţii de urgenţă, evacuarea elevilor, a cadrelor didactice și a personalului auxiliar în cazul producerii unor situaţii de urgenţă, la nevoie.

Instalațiile utilitare aferente construcțiilor (electrice, gaze, încălzire, ventilare, condiționare, de apă, canalizare, paratrăsnet, curenți slabi etc.) se exploatează potrivit reglementărilor tehnice şi a măsurilor specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, astfel încât acestea să nu constituie surse de producere a incendiilor şi/sau de propagare a focului.

Pentru reducerea riscului de incendiu, sistemele, instalațiile, dispozitivele, aparatele, mașinile şi utilajele cu care sunt echipate și dotate construcțiile se vor utiliza, exploata şi întreține în conformitate cu prevederile instrucțiunilor de funcționare şi a măsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor specifice acestora.

Exploatarea sistemelor, instalațiilor, dispozitivelor, echipamentelor, aparatelor, mașinilor şi utilajelor, de orice categorie cu defecțiuni, improvizații sau fără protecția corespunzătoare față de materialele sau substanțele combustibile din spațiul în care sunt utilizate este interzisă.

În sălile aglomerate, în amfiteatre, săli de clasă, biblioteci, săli de festivități şi în general, în incintele amenajate pentru activități cu public, se interzic:

 • accesul cu produse şi/sau substanțe inflamabile ori cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii;
 • accesul persoanelor în număr mai mare decât capacitatea maximă simultană stabilită şi declarată.

            Reglementarea fumatului este obligatorie în cadrul fiecărei unități şi se realizează prin dispoziția scrisă a persoanei fizice cu atribuții de conducere.

            Se interzice fumatul în toate spațiile publice închise, spațiile închise de la locul de muncă, locurile de joacă pentru copii. Se interzice complet fumatul în unitățile de învățământ, precum și cele destinate protecției și asistenței copilului, de stat și private.

            Locurile şi zonele în care este interzis fumatul se marchează prin indicatoare – FUMATUL  INTERZIS – realizate conform prevederilor standardelor în vigoare.

            Este strict interzisă utilizarea focului deschis în locurile şi zonele cu risc de incendiu şi/sau explozie din clădiri.

            Locurile şi zonele în care se aplică această interdicție se stabilesc şi se marchează potrivit instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor aprobate de conducerea fiecărei unități.

            Traseele căilor de evacuare (trecerile prin uși, coridoare, degajamente, holuri, vestibuluri, încăperi tampon, scări, atriumuri etc.) vor fi marcate cu indicatoare standardizate, astfel încât să  asigure atât posibilitatea recunoașterii cu ușurință a traseului de urmat spre exterior, cât și circulația de urmat, atât ziua cât şi noaptea, a persoanelor care le utilizează în caz de incendiu.

            De regulă, deschiderea ușilor de pe traseul de evacuare a mai mult de 30 de persoane valide trebuie să se facă în sensul deplasării oamenilor spre exterior.

            În casele scărilor, pe coridoare sau pe alte căi de evacuare ale clădirilor nu se admite amenajarea de încăperi ori locuri de lucru, depozitare etc. care ar putea împiedica evacuarea persoanelor şi bunurilor, precum şi accesul personalului de intervenție.

            Ușile de evacuare precum şi celelalte dispozitive destinate evacuării persoanelor trebuie să  fie prevăzute cu indicatoare si inscripții corespunzătoare, menținându-se descuiate pe toată  durata programului de activitate.

            Accesul la hidranți, mijloace speciale de stingere, stingătoare de incendiu, vane principale ale conductelor de apă, gaze, combustibil lichid sau lichide inflamabile, tablouri electrice de distribuție etc., trebuie lăsat liber pentru ca, în caz de pericol, să se poată interveni nestânjenit.

            Sunt interzise blocarea căilor de acces, evacuare şi intervenţie cu materiale care să reducă lățimea sau înălțimea liberă de circulație stabilită ori care prezintă pericol de incendiu sau explozie, precum şi efectuarea unor modificări la acestea prin care să se înrăutățească situația inițială.

            Planurile de evacuare vor fi reactualizate şi reafișate, conform reglementărilor specifice.

            Pentru alarmarea în caz de incendiu se vor asigura mijloace corespunzătoare de semnalizare (acustice şi optice) care să asigure anunțarea (alarmarea) personalului şi alertarea personalului de intervenție.

            Personalul va fi instruit pentru a cunoaște mijloacele de alarmare şi alertare în caz de incendiu, precum şi codul de semnale stabilit.

            Instalațiile de semnalizare a incendiilor se vor menține în permanență în stare de funcționare. Exploatarea, întreținerea, revizia şi repararea acestora se asigură de către personal atestat, respectându-se prevederile proiectelor de execuție, instrucțiunilor tehnice ale producătorului şi reglementărilor de prevenire şi stingere a incendiilor.

            Toate instalațiile fixe, semifixe sau mobile pentru stingerea incendiilor (cu apă, spumă, pulberi, dioxid de carbon, alte gaze etc.) vor fi întreținute în bună stare de funcționare, asigurându-se în mod permanent debitele şi presiunile necesare pentru stingerea incendiilor, precum şi dotarea  corespunzătoare a acestora cu accesorii de intervenţie în caz de incendiu.

            Se va asigura în permanență accesul la sursele de alimentare cu apă (rezervoare, bazine, hidranți interiori şi exteriori, stații de pompe, rampe de alimentare etc), precum şi la celelalte instalații şi mijloace pentru stingerea  incendiilor. Locul acestora va fi marcat cu indicatoare corespunzătoare.

            La amplasarea stingătoarelor de incendiu se vor avea în vedere următoarele cerințe:

 • locurile de amplasare să fie vizibile, ușor accesibile şi la distanțe optime față de focarele cele mai probabile;
 • înălțimea de montare să fie accesibilă;
 • să fie bine fixate şi să nu împiedice evacuarea persoanelor în caz de incendiu.

                Sistemele, instalațiile, dispozitivele, echipamentele, aparatele, mașinile şi utilajele se exploatează (utilizează) în condițiile prevăzute în instrucțiunile puse la dispoziție de producători ori furnizori sau în instrucțiunile specifice de prevenire şi stingere a incendiilor, astfel încât că nu creeze riscuri de incendiu. Se interzice folosirea acestora în următoarele împrejurări:

 • cu improvizații care să prezinte risc de incendiu şi/sau explozie;
 • fără asigurarea protecției la foc corespunzătoare față de materialele şi substanțele  combustibile existente în spațiul în care sunt utilizate;
 • lăsarea lor în funcţiune peste programul stabilit sau fără supraveghere, în cazurile în care instrucțiunile specifice interzic acest lucru.

            Instalațiile de protecție contra trăsnetului se vor controla periodic, conform unui grafic stabilit, urmărindu-se buna funcționare a elementelor componente (dispozitive de captare, conductoare de coborâre, prize de pământ etc).

                Reguli şi măsuri de siguranţă pentru evacuarea elevilor şi a cadrelor didactice / personal auxiliar în cazul producerii unor situaţii de urgenţă:

 • În sălile de cursuri nu se admite accesul unui număr mai mare de utilizatori (persoane) decât cel stabilit prin proiect, în funcție de destinaţia construcțiilor în care acestea sunt amplasate (grădinițe, școli primare, școli gimnaziale, licee, școli profesionale şi postliceale, instituții de învățământ superior ori alte categorii de clădiri publice).
 • Covoarele, mochetele, preșurile, etc. utilizate în aceste încăperi, pe holuri, coridoare, culoare şi scări se fixează în pardoseală, pentru a nu împiedica evacuarea utilizatorilor în caz de incendiu.
 • La amplasarea mobilierului în aceste categorii de săli şi încăperi se vor asigura culoare de circulație corespunzător direcționate şi se va ține seama de recomandările normativului de proiectare şi cele ale normelor specifice.
 • Se interzice amplasarea meselor, scaunelor, băncilor, fișetelor sau a altui mobilier în apropierea ușilor de evacuare sau pe circuitele de evacuare, holurile, culoarele care constituie căi de evacuare în caz de incendiu.

            Pentru evacuarea utilizatorilor din săli şi încăperi în condiții de siguranţă se vor lua următoarele măsuri:

 • conducerile obiectivelor respective vor întocmi planuri de evacuare a utilizatorilor;
 • pe tot timpul desfășurării activităților în aceste săli, ușile interioare şi exterioare de pe traseul de evacuare vor fi descuiate, ele trebuind să se deschidă spre exterior prin simpla apăsare a dispozitivului de deschidere;
 • se va controla şi asigura în permanență bună funcționare a instalațiilor electrice, înlăturându-se operativ improvizațiile şi neregulile constatate;
 • traseele spre căile de evacuare se marchează corespunzător, cu indicatoare standardizate;
 • controlul şi asigurarea funcționării în permanentă a iluminatului de siguranţă din clădiri;
 • stabilirea persoanelor care să organizeze şi să supravegheze operațiunile de evacuare a utilizatorilor şi a bunurilor materiale de valoare în caz de incendiu;
 • în caz de incendiu, evacuarea utilizatorilor se asigură obligatoriu pe toate căile prevăzute în planul/ planurile de evacuare.

Sursa: ISU Iași

telegram ziar piatra neamt
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate