Primăria Bicaz – Anunț închiriere teren

0
  1. Informaţii generale privind proprietarul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Oraşul Bicaz, str. Barajului, nr. 4, județul Neamṭ, cod fiscal: 2614392, telefon: 0233/254.310, interior 107, fax: 0233/254.530, e-mail: [email protected], e-mail persoană de contact: [email protected]
  2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie închiriate:

Teren, în suprafaţă de 161 m.p., situat în intravilan Bicaz, str. Piatra Corbului, pct “Aval Fosta Parcare”, oraş Bicaz, cu destinaṭia: „Amenajare spaṭiu verde”.

Bunul care urmează sa fie închiriat, conform H.C.L. nr. 112 din 29.09.2022 ṣi art. 332-345 din O.U.G. 57/2019., aparṭine domeniului privat al Oraṣului Bicaz.

  1. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă de la sediul Oraşului Bicaz.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrarea Domeniului Public şi Privat, strada Barajului, nr. 4, oraşul Bicaz, județul Neamṭ.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul Contravaloarea documentației de atribuire este de 30 lei, se achită la casierie, sau în contul RO66TREZ4945006XXX000058, la Trezoreria Oraşului Bicaz, C.I.F. 2614392. 3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 29/11/2022, ora 16.00.

  1. Informaţii privind ofertele: conform caietului de sarcini

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.12.2022, ora 10.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Oraṣului Bicaz, strada Barajului, nr. 4, județul Neamṭ.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplar – original și copie

  1. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor: 12.12.2022, ora 14.00, Sala de şedinṭe de la parterul bl. A.N.L., str. Piatra Corbului, bl. 13, oraşul Bicaz, județul Neamṭ.
  2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Judecătoria Bicaz, strada Republicii, nr. 21, Bicaz, 615100, telefon: 0233 254 199, 0233253299, fax: 0233/253299, e-mail: [email protected]
  3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 16/11/2022

PRIMAR, COMPARTIMENT A.D.P.P.,

SĂLĂGEAN NICOLAE NEMŢEANU ALBERTINA-ELENA

telegram ziar piatra neamt
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate