Primăria Bicaz – Anunț vânzare teren

0
  1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Oraşul Bicaz, str. Barajului, nr. 4, județul Neamṭ, cod fiscal: 2614392, telefon: 0233/254.310, interior 107, fax: 0233/254.530, e-mail:primariabicaz@yahoo.com, e-mail persoană de contact: albertinanemteanu@primariabicaz.ro
  2. Informaţii generale privind obiectul vânzării, în special descrierea şi identificarea bunurilor care urmează să fie vândute:

Teren, în suprafaţă de 802 m.p., situat în intravilan Bicaz, pct. “Port Nou”, oraş Bicaz, jud. Neamṭ, N.C. 53775, înscris în Cartea Funciara nr. 53775, aparṭine domeniului privat al Oraṣului Bicaz, conform caietului de sarcini, H.C.L. nr. 126 din 27.10.2022 ṣi art. 363 din O.U.G. 57/2019.

  1. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.

3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul Oraşului Bicaz.

3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrarea Domeniului Public ṣi Privat, strada Barajului, nr. 4, oraşul Bicaz, județul Neamṭ.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: Dacă se ridică de la sediul instituției: Persoanele interesate pot achita contravaloarea documentației de atribuire de 30 lei, ce se achită la casierie, sau în contul RO66TREZ4945006XXX000058, la Trezoreria Oraşului Bicaz, C.I.F. 2614392.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 29/11/2022, ora 16.00.

  1. Informații privind ofertele: conform caietului de sarcini.

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.12.2022, ora 10:00

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Oraşului Bicaz, cu sediul în Bicaz, Barajului, nr. 4, județul Neamṭ.

4.3. Numărul de exemplare în care treuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplar – original și copie

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor: 12.12.2022, ora 14.00, Sala de şedinṭe de la parterul bl. A.N.L., str. Piatra Corbului, bl. 13, oraşul Bicaz, județul Neamṭ.

6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Judecătoria Bicaz, strada Republicii, nr. 21, Bicaz, 615100, telefon: 0233 254 199, 0233253299, fax: 0233/253299, e-mail: jud-bicaz@just.ro

7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 16.11.2022.

PRIMAR, SĂLĂGEAN NICOLAE                                                                            

 COMPARTIMENT A.D.P.P., NEMŢEANU ALBERTINA-ELENA

telegram ziar piatra neamt
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate