Primăria Bicaz, Neamț – Anunț concesiune teren

0
 1. Informaţii generale privind concedentul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
  numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Oraşul Bicaz,
  str. Barajului, nr. 4, județul Neamṭ, cod fiscal: 2614392, telefon: 0233/254.310, interior
  107, fax: 0233/254.530, e-mail: [email protected], e-mail persoană de contact:
  [email protected]
 2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii:
  Teren, în suprafaţă de 796 m.p., situat în intravilan Dodeni, pct. “Şcoala Dodeni”,
  oraş Bicaz, jud. Neamṭ, N.C. 53244, cu destinaṭia “Construire locuinṭă”
  Bunul care urmează sa fie concesionat, conform H.C.L. nr. 135 din 24.11.2022, ṣi
  art. 302-331 din O.U.G. 57/2019, aparṭine domeniului privat al Oraṣului Bicaz.
 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
  exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă de la sediul Oraşului Bicaz.
  3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se
  poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrarea
  Domeniului Public ṣi Privat, strada Barajului, nr. 4, oraşul Bicaz, județul Neamṭ.
  3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: Contravaloarea
  documentației de atribuire este de 30 lei, se achită la casierie, sau în contul
  RO66TREZ4945006XXX000058, la Trezoreria Oraşului Bicaz, C.I.F. 2614392.
  3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 31/03/2023, ora 13.30.
 4. Informaţii privind ofertele: conform caietului de sarcini.
  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.04.2023, ora 10.00.
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Oraṣului Bicaz, strada Barajului,
  nr. 4, județul Neamṭ.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare – original și
  copie
 5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 12.04.2023,
  ora 14.00, Sala de şedinṭe de la parterul bl. A.N.L., str. Piatra Corbului, bl. 13, Bicaz.
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
  competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Secția de
  Contencios Administrativ a Tribunalului Neamṭ, Piatra Neamṭ, B-dul Decebal, nr. 5,
  telefon: 0233/212717, fax: 0233/232363, e-mail: [email protected]
 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
  publicării: 15/03/2023

PRIMAR, COMPARTIMENT A.D.P.P.,
SĂLĂGEAN NICOLAE NEMŢEANU ALBERTINA-ELENA

telegram ziar piatra neamt
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate