Primăria Bicaz, Neamț – Anunț închiriere terenuri

0
 1. Informaţii generale privind proprietarul, în special denumirea, codul fiscal, adresa,
  numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: Oraşul Bicaz, str.
  Barajului, nr. 4, județul Neamṭ, cod fiscal: 2614392, telefon: 0233/254.310, fax:
  0233/254.530, e-mail: primariabicaz@yahoo.com , e-mail persoană de contact:
  albertinanemteanu@primariabicaz.ro
 2. Informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea
  bunurilor care urmează să fie închiriate:
  Teren, în suprafaţă de 500 m.p., situat în intravilan Izvoru Muntelui, str. Izvoru
  Muntelui, f.n., pct. «Lângă fosta staṭie de autobuz Ferăstrăoaru A», oraş Bicaz, jud.
  Neamṭ, N.C. 50866, cu destinaṭia “Parcare”, aparṭine domeniului privat al oraṣului
  Teren, în suprafaṭă de 65,02 m.p., situat în intravilan Bicaz, str. Pieṭei, f.n., oraş
  Bicaz, jud. Neamṭ, cu destinaṭia “Amplasare spaṭiu administrativ modular”, aparṭine
  domeniului public al oraṣului.
  Închirierea se face conform H.C.L. nr. 147 din 22.12.2022, H.C.L. nr. 26 din
  23.02.2023 ṣi art. 332-345 din O.U.G. 57/2019.
 3. Informaţii privind documentaţia de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
  3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui
  exemplar al documentaţiei de atribuire: prin solicitare scrisă, de la sediul Oraşului Bicaz.
  3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului, de la care se
  poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Compartimentul Administrarea
  Domeniului Public şi Privat, strada Barajului, nr. 4, județul Neamṭ.
  3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul
  Contravaloarea documentației de atribuire este de 30 lei, se achită la casierie, sau în
  contul RO66TREZ4945006XXX000058, la Trezoreria Oraşului Bicaz, C.I.F. 2614392.
  3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 31/03/2023, ora 13,30
 4. Informaţii privind ofertele: conform caietului de sarcini
  4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 12.04.2023, ora 10.00.
  4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: Registratura Oraṣului Bicaz, strada Barajului,
  nr. 4, județul Neamṭ.
  4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 2 exemplare – original și
  copie
 5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor: 12.04.2023,
  ora 14.00, Sala de şedinṭe de la parterul bl. A.N.L., str. Piatra Corbului, bl. 13, oraşul
  Bicaz, județul Neamṭ
 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei
  competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei:
  Judecătoria Bicaz, strada Republicii, nr. 21, Bicaz, 615100, telefon: 0233 254 199,
  0233253299, fax: 0233/253299, e-mail: jud-bicaz@just.ro
 7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea
  publicării: 16/03/2023.

PRIMAR, COMPARTIMENT A.D.P.P.,
SĂLĂGEAN NICOLAE NEMŢEANU ALBERTINA-ELENA

telegram ziar piatra neamt
Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

Acest site folosește cookies. Accept Citește mai mult

Politica de confidențialitate